Privacy verklaring

Cookies & Privacyverklaring voor het Betaalportaal

1. Reikwijdte en doel van deze Cookies & Privacyverklaring

Onderhavige « Cookies & Privacyverklaring » wordt opgesteld door S.A. Heidelberg Materials Benelux N.V, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1420 Braine l’Alleud, Parc de l’Alliance, Boulevard de France 3-5, België, en is van toepassing op S.A. Heidelberg Materials Benelux N.V.

Deze Privacyverklaring is echter specifiek van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens in verband met het gebruik van onze Internet betaalportaal www.payment.cbr.be en www.payment.heidelbergmaterials.com (hierna samen genoemd « de Sites » en vormt een aanvulling op de algemeen Privacyverklaring opgesteld door Heidelberg Materials Benelux en beschikbaar op haar web pagina www.heidelbergmaterials-benelux.com .

Heidelberg Materials Benelux neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig. Zij verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder, de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna de « AVG »).

Persoonsgegevens in de zin van de AVG en deze Privacyverklaring zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking in de zin van de AVG en deze Privacyverklaring is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Deze Cookies & Privacyverklaring beschrijft:

  • de categorieën van persoonsgegevens die wij over u verwerken bij bezoek van deze sites;
  • waar we deze persoonsgegevens vandaan krijgen;
  • hoe we deze persoonsgegevens verwerken;
  • hoe lang we deze persoonsgegevens bewaren;
  • aan wie we de persoonsgegevens mogen verstrekken;
  • uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en
  • de gegevensverwerking via cookies en logbestanden.

2. Naam en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke

Ten behoeve van deze Cookies & Privacyverklaring is de Verwerkingsverantwoordelijke S.A. Heidelberg Materials Benelux N.V, statutair gevestigd te 1420 Braine-l’Alleud, Parc de l’Alliance, Boulevard de France 3-5, in België, geregistreerd onder handelsregister BE 0400.465.290. Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze verklaring, kunt u contact opnemen met onze Coördinator van de gegevensbescherming (CGB) via het e-mail adres: DPC-Bene@heidelbergmaterials.com.

3. Categorieën van persoonsgegevens waarop de verwerking betrekking heeft

Wanneer u ons Internet betaalportaal bezoekt, kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen in twee categorieën vallen:

i) Persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt; en

ii) Persoonlijke informatie die is verzameld met geautomatiseerde methoden, zoals cookies.

We verwerken de volgende gegevens om ervoor te kunnen zorgen dat u het

betaalportaal kunt gebruiken:

a. Identificatiegegevens (verplicht veld): voor- en achternaam of bedrijfsnaam;

b. Contactgegevens (vrijwillig veld): e-mailadres voor zover u dit ingegeven heeft in het daarvoor bestemde vakje op de website;

c. Factuurgegevens (verplicht veld): nummer van de factuur of facturen die u wenst te betalen;

d. Financiële gegevens (verplicht veld): bankgegevens (alleen het bedrag van de betaling en het betalingskenmerk dat u kiest).

e. Noodzakelijke functionele cookies: Een cookie is een bestand dat bepaalde informatie opslaat over het toestel waarmee de gebruiker toegang kreeg (pc, tablet, smartphone, enz.). Wij verwerken: uw browsertype/versie; besturingssysteem; hostnaam van de computer die de website bezoekt (IP-adres); tijdstip van het serververzoek.

4. Bronnen van de persoonsgegevens die we verwerken

We verzamelen deze gegevens via deze Sites wanneer u een betaling aan S.A. Heidelberg Materials Benelux N.V wenst uit te voeren. De persoonsgegevens boven onder 3 a-d worden actief door u zelf verstrekt en de gegevens onder 3 e zijn verzameld met geautomatiseerde methoden, zoals cookies.

5. Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens in verband met het gebruik van deze Sites

Wij verwerken deze persoonsgegevens

a. Omdat deze relevant zijn om u als klant te kunnen identificeren en uw betaling correct te kunnen verwerken. Voor dit doel geven wij de voor- en achternaam of de naam van het bedrijf en het gewenste bedrag van de betaling, samen met het betalingskenmerk naar de betaalterminalprovider ATOS WORLDLINE op wiens website u betaling aan ons kunt doen.

b. Of, in het geval van het e-mailadres, om u een bevestiging van de uitgevoerde betaling te kunnen toesturen.

c. Omdat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op S.A. Heidelberg Materials Benelux N.V rust (bijvoorbeeld bewaringstermijnen in het kader van het handels- en belastingrecht).

d. Voor de verdediging in geval van juridische geschillen, ter ondersteuning van een juridische actie of voor het waarborgen van compliance-eisen;

e. Ten doel van een kosten- en middelenefficiënte realisatie van de hierboven onder punten a) en c) genoemde doelen.

f. In het geval van de functionele cookies, om het internet betaalportaal te beheren. Deze tijdelijke cookies (sessie cookies) zijn strikt noodzakelijk voor de goede werking van deze website. Zonder deze cookies zou u uw betaling op ons portaal niet kunnen uitvoeren. Ze worden automatisch gewist wanneer u deze website verlaat.

Indien u ons vereiste gegevens niet wenst te verstrekken, kan u geen betaling uitvoeren via deze betalingsportaal.

Echter, dit ontslaat u niet van uw betalingsplicht conform de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden vermeldt op onze facturen, en onverminderd het vrijwaren van onze rechten in geval van onbetaalde en vervallen facturen, waaronder maar niet beperkt tot staking van levering.

6. Rechtsgrondslag voor de onder 5 a. – f. genoemde doeleinden

a.-b. Rechtsgrondslag voor deze verwerkingen is Art. 6 lid 1 b AVG (uitvoering van het contract). De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u.

c. Rechtsgrond voor deze verwerking is Art. 6 lid 1c AVG (rechtsplicht). Op grond van deze bepaling is de verwerking van uw persoonsgegevens rechtmatig indien deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Heidelberg Materials Benelux.

d. Rechtsgrond voor deze verwerkingsactiviteiten is Art. 6 lid 1 f AVG (gerechtvaardigde belangen). Het gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke is om zich te verdedigen en/of vordering te motiveren in geval van een juridisch geschil dat voortvloeit uit de contractuele relatie (bijvoorbeeld een geschil over gedane of vermeende betalingen).

e. Rechtsgrond voor deze verwerking is Art. 6 lid f AVG (gerechtvaardigde belang). Het gerechtvaardigde belang van de Verwerkingsverantwoordelijke om persoonsgegevens bekend te maken aan verwerkers die verantwoordelijk zijn voor de hosting en het onderhoud van de IT-infrastructuur, om op een kosten- en middelenefficiënte manier te werken.

f. Rechtsgrond voor deze verwerkingsactiviteiten zijn Art. 6 lid 1 b en f AVG (uitvoering van het contract en gerechtvaardigde belangen). Zonder de noodzakelijke functionele cookies zou onze internet betaalportaal niet werken en u kunt u uw contractuele betalingsverplichting via dit betaalportaal niet nakomen.

7. Hoe lang bewaren we deze persoonsgegevens

We bewaren de in verband met het gebruik van deze website verwerkten persoonsgegevens gedurende een periode van 2 (twee) maanden. Deze periode kan verlengd worden in geval er een juridische procedure lopend is, moet ingesteld worden of indien dit wettelijk vereist of toegestaan is (bijvoorbeeld in geval van een geschil). In afwijking hiervan worden alle cookies die op ons betaalportaal worden gebruikt, aan het einde van de browsersessie automatisch verwijderd.

Het verwijderen van persoonsgegevens uit back-up vindt plaats binnen de reguliere verwijderingsroutines.

8. Hoe kunnen we uw gegevens delen

Voor zover toegestaan door toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met deze Cookies & Privacyverklaring, kunnen wij uw persoonsgegevens als volgt delen:

- Binnen Heidelberg Materials Benelux voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze Privacyverklaring. We nemen voorzorgsmaatregelen om de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken enkel en alleen tot de personeelsleden die een legitiem zakelijk belang hebben bij toegang tot uw gegevens, en ditin overeenstemming met de AVG en deze verklaring;

- Met externe dienstverleners, om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, zoals de verwerking van betalingen, IT-diensten (webhosting van onze websites), auditdiensten en andere gerechtigd diensten. Wanneer u op onze betaalterminalpagina klikt om de betaling te bevestigen, wordt u doorverwezen naar de website van de betaalterminalprovider ATOS WORLDLINE waar u aanvullende financiële gegevens moet invoeren om uw betaling uit te voeren. De aanvullende financiële/persoonlijke informatie die u op de ATOS WORLDLINE website invoert, wordt niet met ons gedeeld. Wij ontvangen alleen een bevestiging van ATOS WORLDLINE wanneer uw betalingstransactie succesvol was. Wij willen u erop wijzen dat Heidelberg Materials Benelux en de betaalterminalproviderATOS WORLDLINE geen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn in de zin van de AVG voor de verwerking van uw gegevens. Heidelberg Materials Benelux en ATOS WORLDLINE zijn elk alleen verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens via hun eigen website(s).

Heidelberg Materials Benelux heeft nodige veiligheidsmaatregelen genomen in de zin van de AVG om uw persoonsgegevens in gevallen van overdracht aan derden te beschermen;

- Met een bevoegde wethandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij, zoals maar niet beperkt tot de politie, belastingdiensten, sociale zekerheidsautoriteiten, wanneer een dergelijke overdracht noodzakelijk is (i) krachtens toepasselijke wet- of regelgeving; (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen; (iii) om uw vitale belangen of die van een derde te behartigen; of (iv) op basis van een gerechtelijke bevel;

- Met onze accountants, adviseurs, wettelijke vertegenwoordigers en soortgelijke vertegenwoordigers, betreffende adviesdiensten die zij ons voor legitieme doeleinden leveren en in overeenstemming met de doeleinden zoals beschreven in deze Cookies & Privacyverklaring;

In het geval dat wij, of een deel van onze activa, worden overgenomen, kunnen wij alle soorten gegevens delen met het overnemende bedrijf.

9. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens

We nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen en de kwaliteit ervan te handhaven. We verbeteren deze bescherming continu om in overeenstemming te zijn met technische ontwikkelingen. We gebruiken een reeks fysieke, elektronische en administratieve maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn.

10. Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene kunt u te allen tijde contact opnemen met onze Data Protection Coördinator met een informeel bericht op DPC-Bene@heidelbergmaterials.com om uw rechten in overeenstemming met de AVG uit te oefenen, of als u vragen hebt over deze Cookies & Privacyverklaring.

Deze rechten zijn als volgt:

a. Recht van inzage (Art. 15 AVG): het recht op informatie over de verwerkte gegevens (dit is het doel van deze Privacyverklaring) en een kopie van de verwerkte gegevens.

b. Recht op rectificatie (Art. 16 AVG): het recht op rectificatie van onjuiste gegevens of aanvulling van onvolledige gegevens.

c. Recht op gegevenswissing (Art. 17 AVG): het recht op verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens en, in het geval dat persoonsgegevens openbaar werden gemaakt, de informatie over het verwijderingsverzoek aan andere verwerkingsverantwoordelijken.

d. Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG): het recht op verzoek tot beperking van de verwerking.

e. Recht op overdraagbaarheid (Art. 20 AVG): het recht - indien de in Art. 20 AVG genoemde voorwaarden van toepassing zijn - om de persoonsgegevens over uzelf te ontvangen in een gestructureerd, in het algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, en het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

f. Recht van bezwaar (Art. 21 AVG): het recht te allen tijde met toekomstige gevolgen, om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1 f) met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. In een dergelijk geval verwerkt de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens niet meer, tenzij de Verwerkingsverantwoordelijke toont gerechtvaardigde belangen voor de verwerking aan die zwaarder wegen dan op uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische geschillen.

g. Intrekking van toestemming (Artikel 7 lid 3 AVG): het recht om, op ieder moment, toestemming in te trekken om te voorkomen dat gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking onverlet.

h. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met Art. 77 AVG. Op grond waarvan u, zonder afbreuk te doen aan enig ander administratief of gerechtelijk middel, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, plaats van tewerkstelling of plaats van de vermeende inbreuk, een klacht in te dienen, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De volgende toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is bevoegd voor de controller:

Gegevensbeschermingautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

Het online klachtenformulier kan hier gevonden worden: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

i. U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat anderszins aanzienlijke gevolgen heeft.

We zullen alle redelijke stappen ondernemen om te reageren op uw verzoek, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer u een van de bovenstaande rechten uitoefent, vragen wij u om ons een kopie van een geldig identiteitsbewijs te verstrekken (bijv. uw identiteitskaart (het is niet noodzakelijk om een persoonlijk ID-nummer, zoal bijvoorbeeld het Belgische rijksregisternummer, bij toe voegen)) om u te identificeren.

© S.A. Heidelberg Materials Benelux N.V., all rights reserved